Regulamin sklepu

Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego liny-sklep.pl jest Armar-Hydro Marta Wlaźlak ul. Rampa Brzeska 5a, 22-100 Chełm, NIP: 9462647597

 • Firma Armar-Hydro jest stroną umowy sprzedaży z Klientem

 • Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w sklepie internetowym liny-sklep.pl.

 • Warunkiem dokonania zakupu w sklepie liny-sklep.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.

 • Poprzez złożenie zamówienia w sklepie liny-sklep.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy Armar-Hydro. Jednocześnie Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych przez firmę Armar-Hydro w celach promocyjno-marketingowych.

 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu liny-sklep.pl mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania.

Składanie zamówień

 • Ilość oferowanych produktów w ramach sklepu liny-sklep.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji

 • Firma Armar-Hydro dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie liny-sklep.pl oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 • Zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane 24 h/dobę za pośrednictwem witryny liny-sklep.pl

 • Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.

 • Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 24h (w dni robocze) od dnia ich złożenia.

 • Produkty będą przygotowywane do wysyłki po prawidłowym potwierdzeniu zamówienia.

 • W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 h zamówienie zostaje anulowane.

 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

 • Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.

Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki, wynosi od 24h do 5 dni(w dni robocze od poniedziałku do piątku). Czas realizacji towaru “na zamówienie” jest ustalany indywidualnie. Jeżeli w zamówieniu występują towary o różnym czasie wysyłki, przyjmuje się, że zamówienie zostanie skompletowanie w najdłuższym (występującym na zamówieniu) czasie.
Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską

 • Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia.

Dostawa

 • Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD

 • Szczegółowe zasady dostawy towarów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

 • Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości przesyłki i firmy realizującej dostawę

 • Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski.

 • Dostawy zagraniczne realizowane są po uzgodnieniu kosztów transportu.

 • Sklep liny-sklep.pl nie określa dolnej wartości zamówienia.

 • Zamówienia o wartości powyżej 400 zł, realizowane będą na koszt sklepu liny-sklep.pl

Płatności

 • Płatności można realizować przelewem
  Alior Bank

  19-1060-0076-0000-3390-0007-9645
  lub za pobraniem

 • W przypadku płatności przy odbiorze, należność za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, pobiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.

 • W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu należności na konto. W związku z mogącymi wystąpić różnicami zamówienia i dostępności produktów prosimy o dokonywanie przelewów po potwierdzeniu skompletowania zamówienia.

Reklamacje

 • Reklamacje składane są w siedzibie firmy Armar-Hydro Marta Wlaźlak ul. Rampa Brzeska 5a, 22-100 Chełm, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 • Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.

 • Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 • Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę. Sporządzenie protokołu będzie pomocne przy rozpatrzeniu roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki w transporcie.

 • Reklamacje, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

 • Firma Armar-Hydro jest odpowiedzialna względem Klienta (rękojmia), jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 • Dostarczenie reklamowanego produktu. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt własny na wskazany przez niego adres.

 • Firma Armar-Hydro ustosunkuje się w terminie 14 dni do wszelkich żądań klientów dotyczących reklamowanych towarów.

 • Gdyby firma Armar-Hydro nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

 • W przypadku żądania zwrotu należności na rzecz konsumenta, nastąpi to niezwłocznie.

 • W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

 • Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt własny dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi.

 • Należność za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.

 • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwroty

 • Koszty zwrotu ponosi kupujący.

 • Mają Państwo prawo zwrócić zakupione towary w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas czyli firmę Armar-Hydro o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 • Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór dostępny na dole strony), jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu środki(z wyłączeniem kosztów dostawy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar z powrotem.

 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie.

 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

Postanowienia końcowe

 • Firma Armar-Hydro zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 • Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

 • Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania. W procesie zamawia prosimy o w miarę szczegółowe wskazanie produktów wielowariantowych

 • Niewypełnienie pola uwagi będzie oznaczało zgodę na wydanie losowe danego produktu w ramach jego kolorystyki lub wariantowości.

 • Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT

 • Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie liny-sklep.pl rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

 • Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie liny-sklep.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem w czasie realizacji zamówienia. Armar-Hydro zastrzega prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną rzez produkt niebezpieczny z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.).

 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane rzez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz 296 ze. zm.).

 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Armar-Hydro deklaruje bezwzględne

 • podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:”Armar-Hydro
Marta Wlaźlak
ul. Rampa Brzeska 5a
22-100 Chełm
Czynne od pon. do pt. w godz. 8:00- 16:00
Tel.: 537499080

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru …………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta (-ów)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Prosimy wraz z odsyłanym towarem podać numer dowodu zakupu / paragonu
……………………………………………………………………………………………

Można również podać numer konta do zwrotu należności:……………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Data…………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Menu główne